Nieuws

Eindelijk verhuisd!

Per 23 januari 2023 zijn wij verhuisd naar Kloosterstraat 15 Nuenen.

Ook in 2023 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars.

Ook in 2023 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars.

Ook in 2021 is onze kwaliteit wederom erg hoog gewaardeerd!

Ook in 2021 is onze kwaliteit wederom erg hoog gewaardeerd!

Gelukkig niet alleen bij Mediquest, maar ook bij Zorgkaart Nederland!

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/fysiotherapiepraktijk-kootstra-kinder-fysiotherapie-en-manuele-therapie-nuenen-197668/waardering/pagina1

Samenwerking GBS Premium Sportsclub Nuenen

16 januari 2021

Deze week is de samenwerking tot stand gekomen tussen GBS Premium Sports Club Nuenen en Kootstra Fysiotherapie Nuenen
Wij zullen naast onze activiteiten aan de Weverstraat, tevens onze medische fitness behandelingen in deze exclusieve boutique fitnessclub uitvoeren.
Voor members van CPSC na de lockdown een mooie aanvulling op hun membership en in deze tijd van lockdown een prima locatie voor ons om deze toegestane vorm van fysiotherapie in te kunnen blijven vullen!

Weverstraat 16 en Duivendijk 5c (tussen de Praxis en de voormalige Harense Smid)


https://cardopremium.nl/

Ons team is weer compleet met onze nieuwe geregistreerde bekkenfysiotherapeut Christine Muyderman!

Vanaf 1 december 2018 zal ons oud - en ervaren collega Christine Muyderman onze gepensioneerde collega Mariette Morres opvolgen als geregistreerd Bekkenfysiotherapeut! Zie voor een nadere omschrijving: Team en Disciplines.

AVG privacy wetgeving per 25 mei 2018

Algemeen: De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens verwerkt worden bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk: In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk: Fysiotherapie Kootstra is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet onze praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor de financiële afwerking van uw behandeling;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.

Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Kootstra hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van uw behandelaar.

Uw rechten als betrokkene: U heeft als patiënt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden indien dit niet in strijd is met bepaalde wet- en regelgeving en het belang van anderen niet schaadt
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk bij ons kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden: De medewerkers van Fysiotherapie Kootstra hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.  

Uitbreiding Kinderfysiotherapie

Wij zijn blij en trots dat per 1 januari jl. Anouk Otten onze afdeling kinderfysiotherapie heeft versterkt. Anouk heeft in 2014 haar opleiding tot regulier fysiotherapeut aan Avans te Breda succesvol afgerond en zij zal in Mei a.s. haar opleiding tot geregistreerd kinderfysiotherapeut (MSc.) aan Avans+ afronden. Samen met Edith Voets staat zij garant voor het voortzetten van onze hoog gekwalificeerde specialisatie kinderfysiotherapie welke wij intussen sinds 30 jaar op onze praktijk aanbieden. 

Ook in 2019 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars!

Bent u aanvullend verzekerd? Dan brengen we aan het einde van de maand ook deze zorgkosten weer direct digitaal in rekening bij uw zorgverzekeraar! Geen (extra) lasten meer voor u en via uw zorgverzekeraar ontvangt een overzicht van de door ons gedeclareerde zorg. Wel zo gemakkelijk..

Uitbreiding Geriatriefysiotherapie bij onze praktijk.

Wij zijn verheugd en trots dat wij in juni onze nieuwe collega Manon Verhappen hebben kunnen verwelkomen en daardoor onze zorg voor ouderen, welke wij reeds sinds enige jaren aanbieden, kunnen uitbreiden. Manon is Master in de Geriatriefysiotherapie (MSc.) en zij zal zich binnen onze praktijk dus bezig gaan houden met de fysiotherapie voor (kwetsbare) ouderen en ouderen met complexe ziektebeelden voor deze leeftijdsgroep binnen Nuenen. Haar specifieke aandachtsgebied ligt op het gebied van de neurorevalidatie, zoals b.v. een beroerte, (beginnende) dementie, hersentumor. Vanzelfsprekend is zij lid van alle daartoe relevante beroepsorganisaties, zoals o.a. ValNet, NAH FysioNet Zuidoost Brabant en GeriatrieNetwerk Eindhoven en omstreken. Zij behandelt zowel op de praktijk en indien noodzakelijk bij u thuis en zij begeleidt 2x per week een oudergroep in het Feel Fit Center (LACO Sportcentrum De DrieTip). Zij zal in nauw contact staan met u als patiënt, mantelzorger(s), verwijzer(s) en zorginstelling(en). 

Ook in 2018 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars!

Dit betekent dat wij uw behandelingen, indien u een aanvullend bent verzekerd, aan het einde van de maand direct bij uw zorgverzekeraar indienen. Dit tegen een met uw zorgverzekeraar van tevoren overeengekomen tarief. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar zult u achteraf een overzicht krijgen van de gedeclareerde kosten. Dus: snel, overzichtelijk en tegen de laagste kosten!

Osteopathie

Na het tragische verlies van onze collega en osteopaat Adri Raaijmakers, kunnen wij melden dat per 1 januari 2016 Bas van Berge Henegouwen als osteopaat D.O.- MRO verbonden is aan onze praktijk. Bas heeft zijn opleiding aan de International Academy of Osteopathy te Gent, Belgie, doorlopen en in 2008 afgerond. Daarnaast is hij sinds 2010 gediplomeerd osteopaat bij baby's en kinderen (Panta Rhei, Nederland).

Ook in 2017 een contract met alle zorgverzekeraars!

Dit betekent dat wij uw behandelingen, indien u een aanvullend bent verzekerd, aan het einde van de maand direct bij uw zorgverzekeraar indienen. Dit tegen een met uw zorgverzekeraar van tevoren overeengekomen tarief. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar zult u achteraf een overzicht krijgen van de gedeclareerde kosten. Dus: snel, overzichtelijk en tegen de laagste kosten!